Ћирилица     English   
BAZA NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA
Naziv: Dvorac porodice Dunđerski
Opština: Bačka Palanka
Mesto: Čelarevo
Nadležnost: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture – Beograd
Teritorijalno nadležni zavod: Pokrajinski Zavod za zaštitu spomenika kulture Novi Sad
Broj u centralnom registru: SK 1015
Datum upisa u centralni registar: 22.12.1993
Rešenje/Odluka o proglašenju za NKD: Rešenje Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Novi Sad br. 01-44/1-69. od 07.05.1970. god
Kategorija: Nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja
Službeno glasilo odluke o kategorizaciji: od izuzetnog značaja (Službeni glasnik RS 16/90)
Vrsta: Spomenik kulture
Period izgradnje: 1837
Prikaži mapu

Kompleks čini nekoliko građevina smeštenih u prostranom parku, organizovanom po principu engleskih vrtova, na vlastelinskom posedu nastalom u drugoj polovini XVIII veka. Manji dvorac sa dvorišnim tremom na vitkim stubovima i dekorativno oblikovanim kapitelima sagradio je Marfi Lipot na prelazu iz XVIII u XIX vek. Veliki dvorac sagradio je Nikola Bezeredi između 1834. i 1837, kao reprezentativnu spahijsku rezidenciju sa nizom prozora koji imaju ravan profilisani natprozornik poduprt konzolama u obliku volute, a u donjem delu niz balustera. Na istočnoj strani je klasicistički portik koji podržavaju četiri dorska stuba nadvišena trougaonim timpanonom, a na strani prema vrtu terasa sa stepeništem. Postojao je i klasicističi paviljon u vrtu. Konzervatorsko-restauratorski radovi izvedeni su između 1985, 1988. i 2003.